LANDBRUG OG BIODIVERSITET, TO NÆRE ALLIEREDE

I en frugtplantage er arternes mangfoldighed et tegn på sundhed, og den har en afgørende, positiv indflydelse på bedrifterne. Denne biodiversitet bidrager reelt direkte til de avlede frugters kvalitet. Bevidst om biodiversitetens betydning og navnlig dens skrøbelighed, er der flere og flere landbrugere, der engagerer sig i at bevare den.

Enhver landbrugsproduktion af kvalitet hviler navnlig på nogle frugtbare jorde, rent vand og tilstedeværelsen af bestøvende insekter. Disse naturlige ydelser, de såkaldte økosystemydelser, har altid knyttet landbruget til biodiversiteten. Men biodiversiteten er nu truet: de naturlige miljøer er blevet skrøbeligere eller ødelagt på grund af de menneskelige aktiviteter .
Ifølge IUCN skønnes mindst 1677 ud af 15.060 europæiske arter at være truet af udryddelse. Mere end halvdelen af de hjemmehørende træarter i Europa er truede, og en femtedel af padderne og krybdyrene er i fare. De bestøvende insekter er også på tilbagetog: 1 europæisk art af bier og sommerfugle ud af 10 er truet af udryddelse . Denne uligevægt i biodiversiteten har fremkaldt en kædereaktion, som i dag direkte truer verden, som vi kender den .

LANDBRUGET, EN NØGLEAKTØR FOR BEVARELSEN AF BIODIVERSITETEN

Selvom landbrugets dyrkningsmetoder har et ansvar for det pres, der er på biodiversiteten, så udgør de også en faktor, der kan bidrage til dens bevarelse. Taget i deres helhed dækker landbrugets forskellige brancher nemlig det meste af jordens land-, hav- og ferskvandsområder.
Ved således at antage bæredygtige metoder, kan landbruget bidrage til vigtige økosystemiske funktioner: opretholdelsen af vandkvaliteten, næringsstoffernes cyklus, jordlagets dannelse og genskabelse, erosionskontrol, binding af kulstof, beskyttelse af vilde arters leveområder, bestøvning, osv. Alt er et spørgsmål om engagement.

De små gerningers dyd i frugtplantagerne

På det lokale niveau bidrager visse konkrete praksisser til bevarelsen af biodiversiteten på jorderne: bevarelse af græs omkring rækkerne af frugttræer, skabelsen af hække, braklægning af jorder, osv. Opstilling af bistader blandt frugttræerne favoriserer bestøvningen af bedrifterne, en uomgængelig etape i dannelsen af en kvalitetsfrugt.
Pink Lady®-producenterne deltager i denne proces og prioriterer de naturlige løsninger frem for brugen af sprøjtemidler: seksuel forvirring for at undgå skadedyrenes parring, brugen af mudder for at undgå solskoldning af æblet, opsætning af net for at beskytte mod skadedyr og uvejr.

Pink Lady®, partnerskab med LPO

Det er i denne logik, at Pink Lady® Europa i 2021 har underskrevet en partnerskabsaftale for 3 år med LPO (Ligaen til Fuglenes Beskyttelse), den vigtigste naturbeskyttelsesforening i Frankrig. Formålet med dette partnerskab er at tage sig af de små dyr i frugtplantagerne; fugle, flagermus, pindsvin, ræve og måre, hvis leveområder ofte er truet, til trods for at de er nogle værdifulde hjælpere.
I de 3 produktionslande (Frankrig, Spanien, Italien) har Pink Lady® Europa og netværket Birdlife International planer om sammen at foretage studier og eksperimenter for at vurdere de små dyrs bidrag, tilskynde til antagelsen af gode praksisser samt bevidstgøre og uddanne branchens folk. For hvis landbruget skal have en positiv indflydelse på biodiversiteten på lang sigt, så må dets mission begynde med det samme lige midt i frugtplantagerne.

https://biodiversite.gouv.fr/en-quoi-la-biodiversite-est-elle-menacee
https://sciencesnaturelles.ch/biodiversity-explained/about_biodiversity/bedeutung
https://www.fao.org/3/i6602e/i6602e.pdf