quand les fruits et légumes produisent de l energie

Biometanisering: når frugt og grønsager producerer energi

Hvad nu hvis din kontorlampe lyste ved hjælp af æbler ? For at udnytte usolgte produktioner benytter visse landmænd faktisk biometanisering, som er en proces, der gør det muligt at omsætte organisk stof til elektricitet, varme og brændstof. Præsentation af en udviklingsløsning, der er særlig interessant for miljøet.

 

Efter høsten sker det, at visse frugter og grønsager ikke kan sælges. Idet de ikke opfylder specifikationerne bliver de til det man kalder ”frasorterede” produkter, det vil sige affald. Men disse produkter bebyrder landbrugsbedrifterne, som skal lagre og behandle dem. Der er ligeledes miljøomkostninger ved produkterne, eftersom de tegner sig for energi, gødning og vand, der er anvendt på ingenting. Derfor benytter landmænd mere og mere biometanisering for at udnytte gæringsdygtigt affald.

En naturlig proces der reproduceres på industrielt plan

Metanisering er en naturlig nedbrydning af organisk stof, som finder sted i et anaerobt miljø, dvs. uden ilt. Metanisering finder f.eks. sted i vådområder, jordbunde eller dyrs og menneskers tarmsystemer. Biometanisering er således en reproduktion af metaniseringens betingelser i industrielle rammer.

« Formålet dermed er at udnytte landbrugsaffald og samtidigt fremstille kompost, kaldet fermentat, og biogas ».

Mens visse bedrifter har deres egen metaniseringsenhed, er størstedelen af dem fortsat kollektive i betragtning af de store investeringer, der kræves. Landmændene tilfører uspiselige frugter og grønsager, men også husdyrgødning, ekskrementer fra dyr, høstaffald, silo- og kornaffald, osv. Alle disse materialer lagres derefter i en hermetisk beholder, der kaldes rådnetank eller biogasanlæg. Valget af de stoffer, der samles, er afgørende, fordi det bestemmer produktionsniveauet på biogas og fermentatets kvalitet. I den forbindelse er frugt og grønsager særlig værdsatte, idet de har et stort metanproducerende potentiale.

 

Frugt og grønsager bliver omrørt og opvarmet i rådnetanken i mørke og uden ilt for at accelerere gæringen under påvirkning af bakterier. Der er tale om anaerob nedbrydning.

« Metaniseringen fuldendes i løbet af 40-60 dage og giver et fermentat eller lugtfri og desinficeret kompost, »

som anvendes til sprøjtning af afgrøder, øger landmændenes autonomi med hensyn til nitrat og begrænser brugen af gødning og kunstgødning. Biometanisering producerer ligeledes biogas.

Biogas, fremtidens vedvarende energikilde

Biogas, der består af 55% metan, 40% kuldioxid samt hydrogensulfid, vand og diverse urenheder, har to anvendelsesmuligheder. Biogas kan f.eks. bruges som brændstof til at producere elektricitet og varme. Processen kaldes kraftvarmeproduktion. Forbrænding af biogas i en motor driver en generator, som producerer strøm, der anvendes på stedet elles sælges med henblik på at blive tilført det nationale distributionsnet. Og da der intet går til spilde, indsamles den varme, som motoren frigiver, også for at blive brugt i landbrugsdrivhuse eller omdannet til varmt vand, som leveres lokalt.

 

Men biogas kan også behandles for at blive til biometan. Ved at fjerne kuldioxid, hydrogensulfid og vand svarer biogassens gaskvalitet til naturgassens kvalitet. Dermed er den en ikke fossil vedvarende energikilde, der kan anvendes som brændstof eller tilføres gasnettet til varme og madlavning. Flere og flere leverandører tilbyder i øvrigt deres kunder ”grøn gas” fra en metaniseringsproces.

 

« Ud over udnyttelsen af landbrugsaffald, som bidrager til at reducere udslip af drivhusgasser, giver biometanisering således mulighed for at reducere brugen af input og viser sig at være en energikilde, der kan udnyttes i forskellige former ».

I en verden, der kræver at landmændene producerer mere for at tilfredsstille efterspørgslen på fødevarer samtidigt med at være miljøvenlige, optræder biometanisering som et nøgleværktøj i energiomstillingen.


Kilder

https://www.energystream-wavestone.com/2012/11/des-fruits-producteurs-de-biogaz/
https://www.semencemag.fr/methanisation-biogaz-matieres-vegetales.html
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/biomethanisation.php4
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/energie-renouvelable-methanisation-agricole-ca-marche-4136/
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/developper-des-projets/economie-et-production-denergies/la-methanisation-agricole/
https://agriculture.gouv.fr/infographie-la-methanisation-agricole
https://www.planete-energies.com/fr/medias/points-de-vue/la-methanisation-en-europe
http://www.biogas-renewable-energy.info/
https://www.biogaz-europe.com/en/visitors/biogas-in-france/